สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ดร. ปะนะชัย คำสิงห์
 
ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
นายอิทธิรัฐ สินารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายอิทธิรัฐ สินารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
พนักงานการเงินและบัญชี ส4
นางบุญเรือง บุญมาศ
 
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีดาพรหม
 
ผู้สนับสนุนงานด้านธุรการ
นางสาวสุดารัตน์ ประสงค์เสียง
 
พนักงานขับรถ
นายบวร พงษ์อุดม
 
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวจันที นามพิทักษ์
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มงาน
.นายอิทธิรัฐ สินารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพร การกล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้สนับสนุนงานด้านธุรการ
นางสาวสุดารัตน์ ประสงค์เสียง
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพร การกล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าหน้าที่สถิติ
นางสาวจารุวรรณ กาญจนวิบูลย์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนัทนาการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายวิสัน กุศลพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายปัญญา ระภาเพศ
ประจำจังหวัด
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายวิศที ทองเลิศ
ประจำอำเภอกุดข้าวปุ้น
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายดนัย หลอดท้าว
ประจำอำเภอเขมราฐ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายวรุธศร สมพันธ์
ประจำอำเภอโขงเจียม
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายปะยะกร คำเจริญ
ประจำอำเภอดอนมดแดง
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายธนายุทธ แกะมา
ประจำอำเภอตระการพืชผล
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายวิศรุต ศรีภา
ประจำอำเภอตาลสุม
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายณัฐวัฒน์ มณีอาทิตย์
ประจำอำเภอทุ่งศรีอุดม
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายชาคริต ศรีอ่อน
ประจำอำเภอนาจะหลวย
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายปัญญา สมบูรณ์
ประจำอำเภอนาตาล
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายธงชัย หนูช้างเผือก
ประจำอำเภอนาเยีย
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นางสาวพรพิมล วิเศษสังข์
ประจำอำเภอน้ำขุ่น
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ส.อ.หญิงศิริพร บุญวัน
ประจำอำเภอน้ำยืน
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นางสุรีรัตน์ หัตถะกิจ
ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายเอกสิทธิ์ บัวถา
ประจำอำเภอโพธิ์ไทร
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นางสาวณิชกานต์ ปาเวช
ประจำอำเภอม่วงสามสิบ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายสืบพงศ์ เจริญพร
ประจำอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายเพ็ชรศักดิ์ ทองแท้
ประจำอำเภอสำโรง
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายยุทธนา ไชยรัตน์
ประจำอำเภอศรีเมืองใหม่
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นางสาวสโรชา สิงห์สถาน
ประจำอำเภอสว่างวีระวงศ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายสุริยพร เดชะคำภู
ประจำอำเภอวารินชำราบ
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายไพบูลย์ คัสดี
ประจำอำเภอสิรินธร
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
ส.อ.หญิงสุดสายใจ พงษ์สถิตย์
ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายสุทธิชัย ชื่นจิตร
ประจำอำเภอเขื่องใน
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายธีระชัย หงษ์คำ
ประจำอำเภอบุณฑริก
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
นายธิติสรรค์ สังสัมฤทธิ์
ประจำอำเภอเดชอุดม
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายอิทธิรัฐ สินารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์ฯ
นางสาวปุณยนุช คหพลภัทร
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
นายภาดร พลานนท์
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
นายภูวนาท จำปีทูล
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
นายชัชชัย ศิริบูรณ์
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
นางสาวปิยนันท์ โพธิวัฒน์
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
นางสาวชนาธินาถ จันทะเวช
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
นางสาวพิชญ์จิรา นาถ้ำนาค
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
นายวฤทธา ปวะบุตร