เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาด้านศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ

29 ก.ค. 2563      5 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว นางสาวปุณยนุช คหพลภัทร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาด้านศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ๓อ ๒ส ๑ฟ ๑น เพื่อต้านโควิด ๑๙ เขตสุขภาพที่ ๑๐ บูรณาการร่วมกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เขตสุขภาพที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี