การรับสมัครเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

11 มี.ค 2562      38 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

**ประกาศ**
เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://ubonratchathani.mots.go.th/…/article_20190311150325…
ทั้งนี้ ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการขอรับการประเมินฯ ส่งมายังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 
**ขอให้ทุกชุมชนที่ประสงค์ขอเข้ารับการประเมินโฮมสเตย์ให้แนบหลักฐานการยื่นจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547 ณ ที่ว่าการอำเภอที่สถานที่พักตั้งอยู่ มาด้วย**