ประชาสัมพันธ์เชิญชวรผู้ประกอบการขอรับตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนและชุมชนท่องเที่ยว

10 มิ.ย. 2565      51 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Printเอกสารดาวน์โหลด

ASEAN Homestay Standard ดาวน์โหลด
ASEAN Community Based Tourism Standard ดาวน์โหลด
ASEAN Public Toilet Standard ดาวน์โหลด
มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน (ASEAN Homestay Standard) ดาวน์โหลด
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน (ASEAN Community Based Tourism Standard) ดาวน์โหลด
มาตรฐานห้องน ้าสาธารณะอาเซียน (ASEAN Public Toilet Standard) ดาวน์โหลด
มาตรฐานการบริการสปาอาเซียน (ASEAN Spa Services Standard) ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับกำรตรวจประเมินมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวอำเซียน ดาวน์โหลด