จำนวนนักท่องเที่ยว/ รายได้จากการท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2565   20 พ.ค. 2565 204 ครั้ง
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เดือนธันวาคม 2564   28 ม.ค. 2565 275 ครั้ง
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เดือนพฤศจิกายน 2564   18 ม.ค. 2565 153 ครั้ง
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เดือนตุลาคม 2564   20 ธ.ค. 2564 209 ครั้ง
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เดือนสิงหาคม 2564   14 ต.ค. 2564 255 ครั้ง
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี2563   14 ต.ค. 2564 306 ครั้ง
สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562   12 ต.ค. 2564 311 ครั้ง