จำนวนนักท่องเที่ยว/ รายได้จากการท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2565   20 พ.ค. 2565 70 ครั้ง
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เดือนธันวาคม 2564   28 ม.ค. 2565 198 ครั้ง
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เดือนพฤศจิกายน 2564   18 ม.ค. 2565 117 ครั้ง
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เดือนตุลาคม 2564   20 ธ.ค. 2564 191 ครั้ง
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เดือนสิงหาคม 2564   14 ต.ค. 2564 233 ครั้ง
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี2563   14 ต.ค. 2564 266 ครั้ง
สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562   12 ต.ค. 2564 239 ครั้ง