จำนวนนักท่องเที่ยว/ รายได้จากการท่องเที่ยว

สถิตินักท่องเที่ยว 4 มี.ค 2561 131 ครั้ง