แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน


ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด : เลือกคำตอบเพียง 1 คำตอบเท่านั้น

ลำดับ คำถาม คำตอบ
หญิง ชาย
1เพศ *

ส่วนที่ 2 : อายุ

รายละเอียด : เลือกคำตอบเพียง 1 คำตอบเท่านั้น

ลำดับ คำถาม คำตอบ
15-30 ปี 30-40 ปี 40-50 ปีขึ้นไป
2อายุ *

ส่วนที่ 3 : ระดับการศึกษา

รายละเอียด : เลือกคำตอบเพียง 1 คำตอบเท่านั้น

ลำดับ คำถาม คำตอบ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือสูงกว่า
1ระดับการศึกษาของท่าน *

ส่วนที่ 4 : ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

รายละเอียด : เลือกคำตอบเพียง 1 คำตอบเท่านั้น

ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้คําแนะนําตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและถูกต้อง *
2ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว *
3ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ *
4ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร *
5เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 *
6เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม *

ส่วนที่ 5 : ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

รายละเอียด : เลือกคำตอบเพียง 1 คำตอบเท่านั้น

ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1มีการให้บริการตามลําดับก่อน-หลัง *
2ระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็วและเหมาะสม *
3ขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน *
4มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ *
5มีเอกสาร/แผ่นพับแนะนําข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ *

ส่วนที่ 6 : ด้านอํานวยความสะดวก

รายละเอียด : เลือกคำตอบเพียง 1 คำตอบเท่านั้น

ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1มีที่ตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการได้ง่าย สะดวก *
2มีป้ายบอกทางและสถานที่ตั้งฯ อย่างชัดเจน *
3มีสถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ และมีที่นั่งพักสําหรับผู้มาติดต่อ *
4มีช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการที่หลากหลาย เช่น ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร/ทางอินเตอร์เน็ต/ ทางโทรศัพท์/โทรสาร *

ส่วนที่ 7 : ด้านคุณภาพ

รายละเอียด : เลือกคำตอบเพียง 1 คำตอบเท่านั้น

ลำดับ คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1ท่านได้รับการบริการตรงตามความต้องการ *
2ท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความคุ้มค่า *
3ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ *