Facebook share Twitter share Print

"วิ่งชมแก่ง แญงดอกฝ้ายคำ"

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยว “วิ่งชมแก่ง แญงดอกฝ้ายคำ” ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ แก่งสะพือ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 180 วัน และฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยว

สถานที่ดำเนินการ
ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ แก่งสะพือ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
25/12/2565 : 04:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
25/12/2565 : 09:00 น.