ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

 

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอเมือง
1. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว บึงหนองขอน
เป็นสถานที่ที่มีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ และมีประวัติความเป็นมาคู่บ้าน นอกจากนี้หนองขอนยังมีพันธุ์ปลาน้ำจืดธรรมชาติมากมาย สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทางธรรมชาติของจังหวัด
-   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
ตำบลหนองขอนห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตรตามเส้นทางอุบล – ยโสธร
            2. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ำโจ้ก
เป็นแหล่งธรรมชาติเป็นแหล่งที่พักน้ำดื่มของคนที่มาหาของป่าในสมัยโบราณ
-   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
ตำบลปทุม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยเข้าทางถนนสมเด็จ 
( ผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง )
            3. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
                เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ที่ท่าน้ำวัดมงคลโกวิทาราม เขตอภัยทาน ( วังมัจฉา )เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงามในยามเย็น และเหมาะแก่การออกกำลังกาย และยังเป็นที่จัดกิจกรรมลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ทุกปี
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยเข้าทางถนนสมเด็จ
 
4. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว หาดบุ่งสระพัง หรือหาดศรีภิรมย์
                เป็นหาดทรายน้ำตื้นในแม่น้ำมูล มีแม่น้ำบุ่งสระพังเป็นตัวเชื่อมกับแม่น้ำมูล มีถนนเชื่อมกับถนนสมเด็จระยะทาง 2 กิโลเมตร
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                ตำบลกุดลาด ตั้งห่างจากอำเภอเมือง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 18 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนสายสมเด็จ – ตาลสุม ซึ่งหาดศรีภิรมย์ ตั้งอยู่ที่บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10
 
               
            5. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ป่าชุมชนดอนชี
                ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นป่าช้าของหมู่บ้านแต่ปัจจุบันปลูกป่าทดแทน ทำเป็นสวนสัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีทุ่งนาล้อมรอบ
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                ตั้งห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางอุบล – ยโสธร
            6. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว บ้านปะอาว
                เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ 200 ปี เป็นแหล่งผลิตสินค้าทองเหลืองและผ้าพื้นบ้าน
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                ตั้งห่างจากตังเมือง ประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางอุบล – ยโสธร
               
7. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดทุ่งศรีเมือง
                เป็นสถาปัตยกรรมอีสานสร้างประมาณต้นรัชกาลที่ 3 ภายในมีจิตรกรรมและวัฒนธรรมของคนอุบล
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                ตั้งอยู่ที่ถนนหลวงสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถประจำทางสาย 2,3,8 และ 12
 
 
 
 
           
 
 
 
8. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
                เป็นพระอารามหลวงเป็นวัดธรรมยุติกนิกาย เป็นวัดแรกของอีสานสร้างในพุทธศักราช 2396 พระอุโบสถเป็นศิลปะไทย – จีน – ยุโรป หน้าโบสถ์มีรูปสิงโตคล้ายของจริง 2 ตัว
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                ตั้งอยู่ที่ถนนวัดสุปัฏน์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ( ริ่มฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านทางทิศใต้ของตัวเมือง )
 
 
 
            9. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดศรีอุบลรัตนาราม
                เป็นพระอารามหลวงพระอุโบสถสร้างตามแบบวัดเบญจมบพิตร เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคัมเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงศรีสัตนาคนหุตสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                ตั้งอยู่บนถนนอุปราช ทางตอนใต้ของทุ่งศรีเมือง ข้าง ๆ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
 
10. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดแจ้ง
                เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2431 มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ อุโบสถที่สร้างเสร็จในราวปี พ.ศ. 2455 โดยท่านเพ็งได้รับการยกย่องว่ารูปทรงสวยงามมากและมีจำหลักไม้ที่มีฝีมือแบบพื้นฐานโดยแท้ ซึ่งนับวันจะหาศึกษาดูได้ยากฐานเตี้ย หลังคาชั้นเดียว มุงด้วยกระเบื้องไม้ มีบันไดอยู่ด้านหน้าราวบันไดเป็นรูปจระเข้หมอบ ส่วนหน้าบันหน้าอุดปีกนกและรวงผึ้งสลักไม้เป็นลายดอกบัวกอบัวอย่างสวยงาม โดยเฉพาะหางหงส์ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือทำเป็นรูปหัวนาคตรงหงอนสะบัดปลายเป็นกนกเปลว
-                   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวบนถนนสรรพสิทธิ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                11. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดบ้านนาเมือง หรือวัดสระประสานสุข
                เป็นวัดที่มีอุโบสถที่มีลักษณะแปลกตากว่าอุโบสถทั่วไป เพราะวัดนี้สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ ใช้เซรามิกตกแต่งอุโบสถ
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวตั้งอยู่ที่บ้านนาเมือง ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร
 
 
 
           
 
 
 
 
12. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดหนองบัว
                เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ศตวรรษของพระพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช 2500 และได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่
พุทธคยา
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวตามเส้นทางถนนชยางกูร
 
 
 
 
 
 
 
 
อำเภอวารินชำราบ
                1. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ
            เป็นหมู่บ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                เดินทางได้ 3 เส้นทาง คือ            1. ถนนวารินฯ – ศรีสะเกษ 5 กิโลเมตร
                                                                                2. ถนนวาริน – กันทรลักษ์ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
                                                                                3. ถนนเลี่ยงเมือง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
 
 
 
 
 
            2. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดป่านานาชาติ
                เป็นวัดบำเพ็ญสมาธิของชาวไทย – ชาวต่างชาติ เป็นอีกสาขาหนึ่งของวัดหนองป่าพง
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                เดินทางตามเส้นทางอุบลฯ – ศรีสะเกษ ประมาณ 14 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 226 จะมีป้ายบอกทางขวามือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            3. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดหนองป่าพง
                เป็นวัดที่จัดตั้งโดยหลวงปู่ชาพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงสายวิปัสสนากรรมฐาน นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจคือพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณซึ่งเป็นอาคารที่วัดแสดงเครื่องอัฐบริขารและหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ชา และเจดีย์โพธิญาณซึ่งเป็นสถานที่พระราชทานเพลิงหลวงปู่ชา
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                ตั้งอยู่ที่บ้านโพนสว่าง หมู่ 10 ตำบลโนนผึ้ง เดินทางได้ 3 เส้นทางคือ 
                1. ถนนวารินฯ – ศรีสะเกษ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
                2. ถนนวาริน – กันทรลักษ์ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
                3. ถนนเลี่ยงเมือง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                4. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดป่าไทรงาม
                เป็นวัดป่าสาขาหนึ่งของวัดหนองป่าพง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ทีสัตว์ป่าอาศัยอยู่และเป็นวัดที่มีวัฒนธรรมทางด้านศิลปกรรม มีความเป็นธรรมชาติอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่าโดยเฉพาะมีเจ้าอวาสที่เป็นนักพัฒนา
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเดชอุดม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 47 กิโลเมตร ทางเข้าวัดอยู่เยื้องกับทางเข้าสถานีขนส่งอำเภอเดชอุดม
 
 
 
                5. ชื่อแหล่งท่องเที่ยว เกาะกุดหวาย
                เป็นเกาะกลางน้ำมีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่
                -   การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
                โดยทางรถยนต์ใช้เส้นทางหลวงที่ อบ2171 อำเภอเดชอุดม – น้ำยืน ระยะทาง 28 กิโลเมตร
               ข่าววันนี้ ด่วน!

วันที่ 3ตุลาคม วันสถาปนา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา article
ข้อมูลทางการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี
ประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ ประจำปี 2555
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์เครือข่ายนักการตลาดเที่ยวทั่วไทย อุบลฯ-มุกดาหาร
อบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง รุ่นที่1 จ.อุบลราชธานี article
งานเทศน์ปฐมสมโพธิแบบโบราณเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า article
มหาสงกรานต์ น้ำตกแสงจันทร์
กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2555
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาิติ ครั้งที่ ๓๓ ประำจำปี ๒๕๕๕
ASIAN SCHOOLS FOOTBALL (U15) CHAMPIONSHIP 2011 article
ประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โฆษณาแหล่งท่องเที่ยว Package การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด จำนวน ๔๐ ป้าย (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี article
การเสวนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
โครงการศึกษาดูงาน เรื่องบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมด้าน กีฬา และ นันทนาการ
7 วัดป่าอิสานใต้ article
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ทางราชการ พ.ศ.2540
พิธีการเปิดอุทยานธรณี "ผาชัน สามพันโบก"จังหวัดอุบลราชธานี 9 พ.ค. 54 article
แจ้งผลการประเมินคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 article
มหัศจรรย์เริงร่าหน้าร้อน
ตรวจราชการ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รมต.กระทรวงท่องเที่ยว
ปลัดกระทรวงฯ มอบอุปกรณ์ กีฬาที่จังหวัด หนองบัวลำพู
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ article
พยากรณ์ การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
แบบป้ายไวนิลอุบลฮักแพง
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสภากาชาดอุบลราชธานี
แถลงข่าวมหกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ(ทางบก-น้ำ-อากาศ) article
แหล่งพักผ่อน โรงแรม รีสอร์ท
คนดีศรีวนาลัย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 415/61 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 1228 โทรสาร 0 4531 4104
อีเมล์ ubonratchathani@mots.go.th